Zásady ochrany soukromí

Před registrací do Služby COSTLOCKER jste povinni se seznámit s Podmínkami Služby (dále jen “Podmínky Služby”) a Zásadami ochrany soukromí (dále jen “Zásady”). Kliknutím na tlačítko registrace a dalším používáním Služby vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami Služby a Zásadami a zavazujete se je dodržovat.

Osobní údaje

Berete na vědomí, že:

vaše osobní údaje zahrnující vaše jméno, informace o společnosti, e-mailovou adresu, přihlašovací údaje, uživatelskou roli a zemi, mohou být zpracovávány Poskytovatelem (COSTLOCKER s.r.o., se sídlem Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 01434641) jako správcem osobních údajů, a to za účelem plnění smlouvy, zejména pak založení a správu vašeho uživatelského účtu a zajištění funkcionalit Služby a její rozvoj;

osobní údaje zahrnující vaše jméno, informace o společnosti, e-mailovou adresu, přihlašovací údaje, uživatelskou roli a zemi a další osobní údaje vámi vložené do Služby, zejména pak informace o odpracovaném čase, mzdě či jiné odměně, mohou být zpracovávány Vlastníkem jako správcem osobních údajů, a to za účelem měření odpracovaného času a správy nákladů, a celý rozsah těchto údajů může být shromažďován a zpracováván pro Vlastníka Poskytovatelem jako pověřeným zpracovatelem osobních údajů;

vaše osobní údaje zahrnující vaše jméno, informace o společnosti, e-mailovou adresu, uživatelskou roli a zemi, mohou být zpracovávány Poskytovatelem jako správcem osobních údajů pro marketingové účely, zejména pak zasílání obchodních nabídek a sdělení. Tento souhlas se uděluje na dobu existence uživatelského účtu s tím, že může být kdykoliv odvolán odhlášením newsletteru.

Výše uvedené kategorie osobních údaje se pro účely těchto Zásad budou dále označovat jako “osobní údaje”. Osobní údaje budou zpracovávány Správce za účelem plnění smlouvy do té doby, než smažete svůj účet nebo dojde k zániku smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služby dle Podmínek Služby.

Příjemci osobních údajů a předávání do třetích zemí

Poskytovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí stranu. Zpracování může probíhat pouze pro účely stanovené v těchto Zásadách a pouze na základě dohody o zpracování osobních údajů s vybraným zpracovatelem a v souladu s příslušným aplikovatelným právem.

Vámi iniciované sdílení osobních údajů v rámci Služby je plně pod vaší kontrolou. Berete na vědomí, že zpracovatelem osobních údajů mohou být mimo jiné:

Předání osobních údajů do třetích zemí probíhá na základě vhodných záruk, standardních smluvních doložek a v případě USA na základě certifikace programu „Privacy Shield“ certification (https://www.privacyshield.gov). Poskytovatel se zavazuje přijmout dostatečné organizační a bezpečnostní opatření k zabezpečení osobních údajů před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zpřístupněním, změnou nebo zničením.

Osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem automatizovaně a jsou ukládány v elektronické podobě v data centrech umístěných v EU a ve výše uvedených případech v USA. Veškeré registrace a přihlašovací procesy probíhají skrze bezpečný HTTPS protokol užívající 128bitové nebo 256-bitové šifrování. SSL certifikát Let’s Encrypt je poskytován organizací Internet Security Research Group, 1 Letterman Drive, Suite D4700, San Francisco, CA 94129, USA.

Poučení o právech ve vztahu k osobním údajům

Berete na vědomí, že máte právo přístupu ke svým osobním údajům a pokud zjistíte nebo se domníváte, že Poskytovatel jako správce nebo jím pověření zpracovatelé provádí zpracování vašich osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, můžete požádat Poskytovatele či příslušného zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby odstranili vzniklý stav a vaše osobní údaje blokovali resp. omezili jejich zpracování, provedli jejich opravu, doplnili je nebo zlikvidovali resp. provedli výmaz.

Berete na vědomí, že máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu (plnění smlouvy a zkvalitňování Služby). Dále berete na vědomí, že máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmů pro účely přímého marketingu s tím, že v tomto případě po vznesení takové námitky nebudou již osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávány. Berete na vědomí, že máte právo nám poskytnuté osobní údaje získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo je předat jinému správci s tím, že máte právo na to, aby osobní údaje byly Poskytovatelem předány přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Uživatel bere na vědomí, že má také právo obrátit se s případnou stížností přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Obchodní sdělení

Souhlasíte, že dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, je Poskytovatel oprávněn užívat vaše elektronické kontaktní údaje (e-mailová adresa) pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se Služby nebo služeb jeho obchodních partnerů. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán odhlášením newsletteru, a to způsoben popsaným v příslušném obchodním sdělení.

Technické a anonymní údaje

Souhlasíte, že za účelem zajišťování kvality Služby, zvyšování uživatelského komfortu, jakož i provádění dalších analýz a dalšího rozvoje Služby, může Poskytovatel využívat svoje vlastní technické prostředky a nástroje třetích stran k získání údajů o užívání Služby a aktivitách (dále jen „technické a anonymní údaje“). Berete na vědomí, že tyto technické prostředky a anonymní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím nástrojů třetích stran a mohou být takovým třetím stranám zpřístupněny, a to i mimo území EU.

Technické a anonymní údaje zahrnují zejména:

Cookies a další informace ukládané na straně Uživatele. Cookies jsou řetězce textu ukládané v paměti prohlížeče na počítači Uživatele. Ukládání cookies může být zakázáno nebo již uložené cookies vymazány prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Uživatel je oprávněn ukládání cookies odmítnout, avšak takové odmítnutí může způsobit snížení uživatelského komfortu nebo omezení některých funkcí Služby. Obecné informace o užívání Služby jako je typ IP adresy, typ prohlížeče, časy přihlášení a odhlášení, příchozí a odchozí URL adresy apod., nebo anonymní údaje ohledně rozsahu a způsobů užívání Služby Uživateli. Anonymní údaje by měly představovat údaje, které nemohou být propojeny s konkrétním uživatelem, a to ať již v původní podobě nebo po provedení jejich zpracování.

Nástroje třetích stran

Pro účely zpracování statistik návštěvnosti využívá COSTLOCKER nástroj Google Analytics a nástroje Adwords, služby poskytované Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, Spojené státy (dále jen “Google”). Google Analytics také využívají cookies. Informace o užívání Služby generované cookie souborem jsou v tomto případě přenášeny a ukládány na Google servery v USA. Google je oprávněn tyto informace využívat pro účely vyhodnocování užívání Služby COSTLOCKER a vytváření reportů ohledně aktivity Uživatelů určených pro Poskytovatele, jakož i pro účely poskytování dalších služeb vztahujících se k činnostem na webu a užívání internetu obecně. Google je oprávněn poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to je vyžadováno právními předpisy nebo v případě, že taková třetí strana údaje zpracovává pro Google. Google není oprávněn propojovat IP adresu Uživatele s jakýmikoliv jinými údaji, které má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováním údajů Googlem, a to způsobem a pro účely specifikované výše. Pro omezení Google Analytics mohou Uživatelé použít Google Analytics opt-out nástroj dostupný zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento nástroj musí být nainstalován jako rozšíření vašeho internetového prohlížeče. Uživatelé mohou též nastavit své reklamní preference pomocí nástroje Google Adwords Ad Preferences. Za účelem zlepšování kvality Služby využívá Poskytovatel během zkušební doby Uživatele analytický nástroj Hotjar, poskytovaný společností Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians TJ 1000, Malta, Evropa, který pomáhá analyzovat, jak se Uživatelé chovají na webu COSTLOCKER. Hotjar shromažďuje anonymizovanou IP adresu a další technické a anonymní údaje, jako například velikost obrazovky nebo typ prohlížeče. Tyto údaje nepředstavují osobní údaje a nejsou dále zpřístupňovány ze strany Hotjaru dalším třetím stranám. Pro více informací o tom, jak Hotjar zpracovává shromážděné údaje navštivte prosím https://www.hotjar.com/privacy. Pro omezení shromažďování dat Hotjarem, mohou Uživatelé využít opt-out nástroj dostupný na https://www.hotjar.com/opt-out.

Za účelem zlepšování kvality Služby využívá Poskytovatel služby Intercom Int., 55 Second Street, Suite 400, San Francisco, CA 94105, USA (Intercom), který pomáhá analyzovat využívání Služby a usnadňuje komunikaci s uživateli. Intercom shormažďuje a dále zpracovává omezené množství informací, jako jsou informace o registraci nebo údaje zahrnující e-mailovou adresu uživatele, a to pro analytické potřeby v okamžiku, kdy navšívíte stránky Costlocker nebo využíváte Službu. Intercom pro tyto účely využívá zejména soubory cookies a obdobné technologie. Více informací o využití souborů cookies společností Intercom naleznete zde: https://www.intercom.com/terms-and-policies#cookie-policy. Provider dále využívá služby Intercom pro účely komunikace s uživateli, a to buď prostředníctvím e-mailu nebo zpráv přímo ve Službě. Jako součást služeb zajišťovaných Intercomem, Intercom shromažďuje veřejně dostupné informace týkající se uživatelů, jako je např. E-mail, pohlaví, adresu, název společnosti, název pracovní pozice, fotografie, webovou adresu, nebo identifikátor na sociální síti. Více informací o podmínkách ochrany soukromí naleznete zde: https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy. V případě, že máte námitky proti takovému zpracování, můžete se obrátit na Intercom prostřednictvím kontaktu Costlocker na adrese privacy@costlocker.com.

Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady se řídí právem České Republiky, zejména pak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR).

Tyto Zásady představují nedílnou část Podmínek Služby. Právní pojmy, definice, označení a jména mají totožný význam jako v Podmínkách Služby, případně mají být vykládána v souladu s jejich příslušnými ustanoveními. Tyto Zásady vstupují v účinnost zveřejněním na webu COSTLOCKER. Pokud máte jakékoliv podněty týkající se ochrany a bezpečnosti vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na privacy@costlocker.com.

Zásady ochrany osobních údajů, verze 4.1. Publikováno dne 8. dubna 2023

Poskytovatel: Costlocker s.r.o., IČO: 01434641, Plzeňská 3350/18, 150 00 Praha 5, Česká republika