Zásady ochrany soukromí

Před registrací do Služby COSTLOCKER jste povinni se seznámit s Podmínkami Služby (dále jen “Podmínky Služby”) a Zásadami ochrany soukromí (dále jen “Zásady”). Kliknutím na tlačítko registrace a používáním Služby vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami Služby a Zásadami a zavazujete se je dodržovat.

Osobní údaje

Berete na vědomí, že vaše osobní údaje zahrnující vaše jméno, informace o společnosti, e-mailovou adresu, přihlašovací údaje, uživatelskou roli a zemi, mohou být zpracovávány Poskytovatelem (COSTLOCKER SE, se sídlem Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Prague 3, Česká republika, IČO: 01434641) jako správcem osobních údajů, a to za účelem plnění smlouvy, zejména pak založení a správu vašeho uživatelského účtu a zajištění funkcionalit Služby. Kromě toho souhlasíte, že vaše osobní údaje zahrnující vaše jméno, informace o společnosti, e-mailovou adresu, uživatelskou roli a zemi, mohou být zpracovávány Poskytovatelem jako správcem osobních údajů pro marketingové účely, zejména pak zasílání obchodních nabídek a sdělení. Tento souhlas se uděluje na dobu existence uživatelského účtu s tím, že může být kdykoliv odvolán odhlášením newsletteru.

Dále souhlasíte, že vaše osobní údaje zahrnující vaše jméno, informace o společnosti, e-mailovou adresu, přihlašovací údaje, uživatelskou roli a zemi a další osobní údaje vámi vložené do Služby, zejména pak informace o odpracovaném čase, mzdě či jiné odměně, mohou být zpracovávány Vlastníkem jako správcem osobních údajů, a to za účelem měření odpracovaného času a správy nákladů, a že celý rozsah těchto údajů může být shromažďován a zpracováván pro Vlastníka Poskytovatelem jako pověřeným zpracovatelem osobních údajů. Tento souhlas se uděluje na dobu existence uživatelského účtu s tím, že může být kdykoliv odvolán písemným oznámením zaslaným na adresu Poskytovatele. Berete však na vědomí, že v případě, že to je nezbytné pro ochranu práv a oprávněných zájmů Vlastníka, mohou být tyto osobní údaje zpracovávány i po odvolání vašeho souhlasu.

Poskytnutí jakýchkoliv vašich osobních údajů je vždy dobrovolné. Odmítnutí jejich poskytnutí však může vést k tomu, že nebudete moci užívat Služby. Poskytovatel nezpřístupňuje vaše osobní údaje žádným třetím stranám a nepředává tyto osobní údaje do zemí mimo EU.

Osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem automatizovaně a jsou ukládány v elektronické podobě v data centrech umístěných v EU. Veškeré registrace a přihlašovací procesy probíhají skrze bezpečný HTTPS protokol užívající 128-bitové nebo 256-bitové šifrování. SSL certifikát je poskytován společností GeoTrust, Inc.

Berete na vědomí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte práva dle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na jejich opravu. Pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel údajů zpracovávají vaše osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo je písemně kontaktovat s jakoukoliv stížností ohledně zpracování osobních údajů a požadovat vysvětlení, nebo požadovat aby odstranili takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním či likvidací vašich osobních údajů. V případě nespokojenosti můžete též přímo kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů ČR.

Obchodní sdělení

Podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasíte, že Poskytovatel je oprávněn užívat vaše elektronické kontaktní údaje (e-mailová adresa) pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se Služby nebo služeb jeho obchodních partnerů. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán odhlášením newsletteru, a to způsoben popsaným v příslušném obchodním sdělení.

Technické a anonymní údaje

Souhlasíte, že za účelem zajišťování kvality Služby, zvyšování uživatelského komfortu, jakož i provádění dalších analýz a vývoje Služby, může Poskytovatel využívat svoje vlastní technické prostředky a nástroje třetích stran k získání údajů o užívání Služby a aktivitách (dále jen „technické a anonymní údaje“). Berete na vědomí, že tyto technické a anonymní údaje mohou být zpracovávány prostřednictvím nástrojů třetích stran a mohou být takovým třetím stranám zpřístupněny, a to i mimo území EU.

Technické a anonymní údaje zahrnují zejména:

  • Cookies a další informace ukládané na straně Uživatele. Cookies jsou řetězce textu ukládané v paměti prohlížeče na počítači Uživatele. Ukládání cookies může být zakázáno nebo již uložené cookies vymazány prostřednictvím nastavení webového prohlížeče. Uživatel je oprávněn ukládání cookies odmítnout, avšak takové odmítnutí může způsobit snížení uživatelského komfortu nebo omezení některých funkcí Služby.
  • Obecné informace o užívání Služby jako je typ IP adresy, typ prohlížeče, časy přihlášení a odhlášení, příchozí a odchozí URL adresy apod., nebo anonymní údaje ohledně rozsahu a způsobů užívání Služby Uživateli. Anonymní údaje by měly představovat údaje, které nemohou být propojeny s konkrétním uživatelem, a to ať již v původní podobě nebo po provedení jejich zpracování.

Nástroje třetích stran

Pro účely zpracování statistik webového trafficu využívá COSTLOCKER nástroj Google Analytics a nástroje Adwords, služby poskytované Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornie, Spojené státy (dále jen “Google”). Google Analytics také využívají cookies. Informace o užívání Služby generované cookie souborem jsou v tomto případě přenášeny a ukládány na Google servery v USA. Google je oprávněn tyto informace využívat pro účely vyhodnocování užívání Služby COSTLOCKER a vytváření reportů ohledně aktivity Uživatelů určených pro Poskytovatele, jakož i pro účely poskytování dalších služeb vztahujících se k činnostem na webu a užívání internetu obecně. Google je oprávněn poskytnout tyto informace třetím stranám, pokud to je vyžadováno právními předpisy nebo v případě, že taková třetí strana údaje zpracovává pro Google. Google není oprávněn propojovat IP adresu Uživatele s jakýmikoliv jinými údaji, které má k dispozici. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováním údajů Googlem, a to způsobem a pro účely specifikované výše. Pro omezení Google Analytics mohou Uživatelé použít Google Analytics opt-out nástroj dostupný na webu. Tento nástroj musí být nainstalován jako rozšíření vašeho internetového prohlížeče. Uživatelé mohou též nastavit své reklamní preference pomocí nástroje Google Adwords Ad Preferences.

Za účelem zlepšování kvality Služby využívá Poskytovatel během zkušební doby Uživatele analytický nástroj Hotjar, poskytovaný společností Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street St Julians TJ 1000, Malta, Evropa, který pomáhá analyzovat, jak se Uživatelé chovají na webu COSTLOCKER. Hotjar shromažďuje anonymizovanou IP adresu a další technické a anonymní údaje, jako například velikost obrazovky nebo typ prohlížeče. Tyto údaje nepředstavují osobní údaje a nejsou dále zpřístupňovány ze strany Hotjaru dalším třetím stranám. Pro více informací o tom, jak Hotjar zpracovává shromážděné údaje navštivte prosím https://www.hotjar.com/privacy. Pro omezení shromažďování dat Hotjarem, mohou Uživatelé využít opt-out nástroj dostupný na https://www.hotjar.com/opt-out.

Závěrečné ustanovení

Tyto Zásady se řídí právem České Republiky, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tyto Zásady představují nedílnou část Podmínek Služby. Právní pojmy, definice, označení a jména mají totožný význam jako v Podmínkách Služby, případně mají být vykládána v souladu s jejich příslušnými ustanoveními.

Tyto Zásady vstupují v účinnost zveřejněním na webu COSTLOCKER. Pokud máte jakékoliv podněty týkající se ochrany a bezpečnosti vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na privacy@costlocker.com.

Zásady ochrany osobních údajů, verze 3.0. Publikováno dne 25. července 2017
Poskytovatel: Costlocker SE, IČO: 01434641, Bořivojova 878/35, Praha, Česká republika