Podmínky služby

Registrací do služby COSTLOCKER, která je k dispozici na adrese https://app.costlocker.com (dále jen „Služba“), jakož i jejím používáním, vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami Služby a zavazujete se je dodržovat. Služba je poskytována online a vždy v její aktuální verzi, a proto se rozsah funkcí a funkcí může časem měnit a rozšiřovat.

Registrace

Pro využití Služby musíte být právnickou osobou nebo osobou ve věku 15 let nebo starší. Služba je určena pouze k podnikatelskému užití (není určena pro spotřebitele). Abyste se stali uživatelem Služby (dále jen „Uživatel“), musíte si vytvořit uživatelský účet na webu COSTLOCKER. Každý nový uživatelský účet představuje účet vlastníka (dále jen “Účet Vlastníka“), a to pokud se nepřihlásíte k uživatelskému účtu prostřednictvím pozvánky odeslané jiným Uživatelem s Účtem Vlastníka (dále jen „Vlastník“). Účet Vlastníka umožňuje připojit k vašemu účtu další uživatelské účty, a to prostřednictvím pozvánky k registraci, jakož i spravovat předplatné Služby a uživatelské role. Při registraci do Služby, nebo provádění změn nastavení vašeho uživatelského účtu, jste povinni užívat pouze skutečná a pravdivá data. Přihlašovací údaje k uživatelskému účtu jsou nepřenositelné a Uživatel odpovídá za jakékoli zneužití přihlašovacích údajů v důsledku jejich zpřístupnění třetí straně nebo stranám, ať již úmyslnému nebo z nedbalosti. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci uživatelského účtu.

Cena

Služba se všemi funkcemi je účtována za standardní cenu předplatného (viz Cena) za každého Uživatele / 30 dní. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit výši předplatného. Vlastníci budou o této změně informováni vždy s 14ti denním předstihem, a to oznámením zaslaným na registrovanou e-mailovou adresu. Změnu výše ceny předplatného jste oprávněni odmítnout, a to zrušením Účtu Vlastníka před tím, než změna nabyde účinnosti.

Zkušební doba

Službu můžete používat s Účtem Vlastníka ZDARMA a bez jakýchkoli omezení po zkušební dobu 30 dní od svého prvního přihlášení. Využít zkušební dobu lze pouze prostřednictvím jednoho Účtu Vlastníka. Pokud Účet Vlastníka nezrušíte během zkušební doby, může vám být na konci zkušební doby účtována částka za předplatné, a to dle počtu Uživatelů v rámci Účtu Vlastníka.

Platby, refundace, upgrade a downgrade

Cena předplatného Služby je vždy účtována předem na dobu nadcházejících 30 dnů, a to dle počtu Uživatelů v rámci Účtu Vlastníka. Již zaplacené platby ceny předplatného jsou nevratné, pokud v těchto Podmínkách Služby není výslovně uvedeno jinak. Rozsah užívání, užívání Služby po kratší dobu, dostupnost Služby, ukončení jejího provozu, zrušení uživatelského účtu nebo jakékoli jiné skutečnosti, nezakládají právo Uživatele na jakoukoliv kompenzaci či refundaci již zaplacené ceny předplatného.

Uživatel (Vlastník) souhlasí s tím, že platby předplatného mají být prováděny automaticky na základě poskytnutých platebních údajů. Všechny platby budou prováděny prostřednictvím třetí strany, která je poskytovatelem platebních služeb. Rozhodnete-li se změnit počet Uživatelů v rámci svého Účtu Vlastníka během období, za které již byla cena předplatného zaplacena, uplatní se nová výše ceny předplatného, vypočtená na základě této změny, poměrně na zbytek příslušného období. Případná chybějící částka je splatná okamžitě po dané změně. Částka, která byla případně zaplacena navíc, bude odečtena z další platby předplatného, to však pouze v případě, že pokračujete s placeným předplatným Služby i v dalším období, jinak se tato částka nevrací. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH a jakýkoliv jiných zákonných daní, cel nebo poplatků. Jakékoli takové daně, cla či poplatky hradí Uživatel (Vlastník). Služba vyžaduje funkční přístup k internetu. Veškeré náklady spojené s přístupem k internetu a používáním Služby na kompatibilních koncových zařízeních hradí Uživatel.

Ukončení

Svůj Účet Vlastníka můžete kdykoliv zrušit v nastavení Účtu pomocí odkazu pro zrušení: Uživatel > Payments & Billing > Cancel your Costlocker account. Pouze Uživatelé s právy Vlastníka mohou zrušit účet Vlastníka. Další požadavky na zrušení účtu, bez ohledu na to, že jste je provedli e-mailem, faxem nebo telefonem, budou ignorovány. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv zrušit jakýkoli uživatelský účet, a tedy i celý Účet Vlastníka, zejména kvůli porušení těchto Podmínek Služby Uživatelem nebo kvůli odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Zrušením Účtu Vlastníka, zaniknou veškeré nároky na jakoukoliv kompenzaci ze strany Poskytovatele Služby, bude zrušen přístup ke službě COSTLOCKER a jakémukoli obsahu vytvořenému nebo uloženému Vlastníkem a všemi Uživateli v účtech připojených k Účtu Vlastníka.

Osobní údaje a soukromí

Veškeré informace o zpracování osobních údajů Uživatelů, včetně informací o rozsahu a způsobu tohoto zpracování, jsou obsaženy v „Zásadách ochrany soukromí“, které tvoří nedílnou součást těchto Podmínek Služby. Podmínky zpracování údajů zpracovávaných Poskytovatelem pro Vlastníka na základě pověření jsou obsaženy ve Smlouvě o zpracování osobních údajů, která tvoří dodatek těchto Podmínek Služby a je dostupná zde. Duševní vlastnictví Poskytovatel drží a vykonává veškerá autorská práva ke Službě a veškerým autorským dílům, která tvoří její součást, jakož i práva ke všem chráněným prvkům, jako jsou např. ochranné známky související se Službou. Službu a chráněná autorská díla jste oprávněni užívat pouze pro své vlastní vnitřní potřeby. Nemáte právo tato autorská díla, která tvoří součást Služby, kopírovat, reprodukovat, dekompilovat, upravovat, zpracovávat, překládat nebo jinak upravovat, a to ani za účelem odstranění závad nebo vytváření záložních kopií, nebo jakýmkoliv způsobem analyzovat tato díla či jejich zdrojový kód. Nemáte též právo vytvářet žádná díla odvozená z původních autorských děl obsažených ve Službě. Zejména nemáte oprávnění vyvíjet žádné aplikace odvozené od Služby, pro použití nebo distribuci třetími stranami, a to jako celek nebo po částech, jako samostatné produkty nebo komponenty, jakýmikoli prostředky distribuce (včetně internetu nebo internetových služeb). Dále nemáte právo provádět nebo nabízet jakékoli služby spojené přímo nebo nepřímo se Službou, jako například konzultace, školení, pomoc, úpravy nebo vývoj, a to pro jakoukoli třetí stranu, bez ohledu na způsob nabízení či poskytování těchto služeb (včetně internetu a internetových služeb). Bez výslovného souhlasu Poskytovatele nemáte právo poskytnout licenci, podlicence nebo postoupit práva k jakémukoliv autorskému dílu, které je součástí Služby, nebo jej zpřístupnit jiným způsobem, než který vyplývá z běžného užívání Služby. Při užívání Služby nemáte oprávnění používat žádná zařízení či aplikace umožňující sledování nebo kopírování obsahu Služby, a to s výjimkou nástrojů nabízených Poskytovatelem. Používáním Služby udělujete Poskytovateli územně neomezené nevýhradní právo (na dobu trvání uživatelského účtu) k užívání dat a obsahu, které jste poskytli, a to za účelem provozování Služby.

Záruky

Služba je poskytována ve srovnatelné kvalitě se službami stejného druhu a v souladu s povinnostmi vyplývajícími z těchto Podmínek Služby. S ohledem na technickou náročnost provozu Služby a stupeň závislosti na službách třetích stran, není Poskytovatel odpovědný za žádné zhoršení kvality Služby či její nedostupnost. Poskytovatel si vyhrazuje právo dočasně omezit dostupnost Služby, zejména v důsledku výpadků, plánované údržby nebo technických změn ve Službě; Poskytovatel by měl (pokud možno) informovat Uživatele o případných výpadcích služby. SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA „JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, POKUD TYTO PODMÍNKY SLUŽBY NESTANOVÍ JINAK. SOUHLASEM S TĚMITO PODMÍNKAMI SE UŽIVATEL VZDÁVÁ PRÁVA NA JAKOUKOLIV NÁHRADU ŠKODY NEBO JINOU KOMPENZACI (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU) VZNIKLÉHO V SOUVISLOSTI S UŽÍVÁNÍM SLUŽBY, ZEJMÉNA V DŮSLEDKU ZHORŠENÍ DOSTUPNOSTI SLUŽBY, PORUCHY SLUŽBY, ZRUŠENÍ SLUŽBY, VÝSKYTU CHYB V BĚHU SLUŽBY NEBO VÝPOČTECH PROVÁDĚNÝCH SLUŽBOU, ZTRÁTY ULOŽENÝCH DAT NEBO JINÝCH ZÁLEŽITOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH SE SLUŽBOU.

Různé

Uživatel je oprávněn využívat datový prostor k ukládání vlastního obsahu. V případě ukládání vlastního obsahu, je Uživatel povinen zajistit, aby veškeré osobní údaje jím poskytnuté nebo uložené v rámci Služby byly poskytnuty v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se na činnost Uživatele, a to včetně právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

Uživatel není oprávněn používat Službu způsobem, který je v rozporu s těmito Podmínkami Služby, platnými českými právními předpisy a právními předpisy platnými v místě sídla Uživatele. Poskytovatel má právo Službu pozastavit nebo zrušit, případně též změnit rozsah poskytovaných služeb, a to kdykoli a z jakéhokoli důvodu, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoliv nároku Uživatele na kompenzaci.

Zrušení Účtu Vlastníka zahrnuje smazání veškerého obsah vloženého Vlastníkem a všemi Uživateli jejichž uživatelské účty jsou připojeny k příslušnému Účtu Vlastníka. Zrušení Účtu Vlastníka se považuje za ukončení smlouvy mezi Vlastníkem a Poskytovatelem, a to s okamžitým účinkem; Poskytovatel nebude poskytovat žádné kompenzace či refundace, zejména již zaplacené ceny předplatného.

Poskytovatel má právo kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu změnit tyto Podmínky Služby. Aktuální verze Podmínek Služby je vždy dostupná pod Podmínkami Služby. Jakákoliv změna těchto Podmínek Služby bude Uživatelům oznámena e-mailem a v rámci nastavení uživatelského účtu. Používáním Služby po účinnosti jakékoliv změny těchto Podmínek Služby vyjadřujete souhlas s jejich aktuální verzí a jste povinni ji dodržovat. V případě nesouhlasu s novým zněním Podmínek Služby je Uživatel oprávněn zrušit svůj uživatelský účet s tím, že zrušení uživatelského účtu se řídí v plném rozsahu ustanoveními stávajících Podmínek Služby.

Tyto Podmínky Služby a smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem se řídí právními předpisy České republiky. Strany se dohodly, že spory vzniklé v souvislosti se službou budou postoupeny soudům příslušným jak z hlediska předmětu sporu, tak i adresy sídla Poskytovatele. Tyto Podmínky Služby se stávají účinnými zveřejněním na webu COSTLOCKER.

Podmínky služby, verze 4.1.

Publikováno dne 8. dubna 2023

Poskytovatel: Costlocker s.r.o. Plzeňská 3350/18 Praha, Česká republika